Skip to main content

Gyda'n gilydd gallwn wella gofal iechyd yng Nghymru

Cofrestrwch nawr i ymunoCofrestrwch nawr i ymuno
Cofrestrwch nawr i ymuno

Canlyniadau Ymchwil Doeth am Iechyd Cymru

Mae Doeth am Iechyd Cymru yn cefnogi grantiau ymchwil gwerth dros £13m dros y bum mlynedd ddiwethaf.
Dyma rai o'r canlyniadau ymchwil yn sgil cyfranogwyr Doeth am Iechyd Cymru yn cymryd rhan.

Dementias Platform UK Mae dros 3,000 o gyfranogwyr Doeth am Iechyd Cymru wedi cymryd rhan:
Clinical Studies and Great Minds Register: protocol of a targeted brain health studies recontact database:
Koychev I, Young S, Holve H, Ben Yehuda M, Gallacher J. ( BMJ Open, November 2020 10(11))

Astudiaeth Gymdeithasol COVID19 UCL – mwy na 7,000 o gyfranogwyr HWW yn cymryd rhan.
Abuse, self-harm and suicidal ideation in the UK during the COVID-19 pandemic
Iob E, Steptoe A, Fancourt D (The British Journal of Psychiatry, July 2020)

Cyhoeddiadau Doeth am Iechyd Cymru:
Developing and evaluating a model of public involvement and engagement embedded in a national longitudinal study: HealthWise Wales
Townson J, Davies J, Hurt L, Ashfield-Watt P, Paranjothy S.
(International Journal of Population Data Science, Sept 2020)

Iechyd meddwl, dementia a chanser yw themâu ymchwil canolog Doeth am Iechyd Cymru.
Byddwn yn ehangu ein themâu drwy gydweithrediadau ymchwil allweddol.

Gweld yr holl gyhoeddiadau ymchwil Mae Cyfranogwyr HWW wedi eu cefnogi trwy gymryd rhan – ewch i'n hadran cyhoeddiadau

Ymchwil COVID-19

Sut mae cyfranogwyr Doeth am Iechyd Cymru yn helpu yn ystod y pandemig

Ers Mawrth 2020, rydym wedi gofyn i 40,000+ o'n cyfranogwyr gyfrannu at astudiaethau COVID-19 a gynhelir gan sefydliadau ledled Cymru a'r DU megis: Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Coleg Prifysgol Llundain a Choleg y Brenin Llundain. Gyda phynciau ymchwil yn amrywio o effeithiau iechyd meddwl y cyfnod clo, i farn pobl yng Nghymru ar ddefnyddio apiau olrhain cysylltiadau i dracio'r feirws, a llawer mwy.

Rydym yn falch bod nifer y cyfranogwyr Doeth am Iechyd Cymru sy'n cymryd rhan yn astudiaethau COVID-19 yn fwy na 31,000 hyd yn hyn. Diolch yn fawr iawn i bob un o'n cyfranogwyr sy'n helpu ymchwilwyr i fonitro'r feirws a'i effeithiau ar gymdeithas yn ystod y cyfnodau digynsail hyn. tudalen benodol ar gyfer COVID-19.

Dyma'r Tîm


Dyma'r Tîm

Darganfyddwch pwy yw
pwy a chwrdd â'r tîm

Ymchwilwyr yn gweithio gyda Doeth am Iechyd Cymru

Mae Doeth am Iechyd Cymru yn gweithio gyda <a href='https://www.greatmindsfordementia.uk/' target='_blank'>chofrestr Great Minds</a>, sydd dan arweiniad DPUK, i baru gwirfoddolwyr carfan gydag astudiaethau ymchwil dementia perthnasol. Mae Doeth am Iechyd Cymru hefyd yn un o'r carfannau sydd ar gael i ymchwilwyr dementia gael mynediad ati ar <a href='https://portal.dementiasplatform.uk/'>Borth Data DPUK</a>. Mae'r Porth Data yn rhoi mynediad cyflym i ymchwilwyr at ddata'r garfan a fydd yn rhoi mewnwelediad newydd i ddementia. <a href='https://www.dementiasplatform.uk/our-impact/dpuk-cohorts/healthwise-wales' target='_blank'>https://www.dementiasplatform.uk/our-impact/dpuk-cohorts/healthwise-wales</a> Mae Doeth am Iechyd Cymru yn gweithio gyda chofrestr Great Minds, sydd dan arweiniad DPUK, i baru gwirfoddolwyr carfan gydag astudiaethau ymchwil dementia perthnasol. Mae Doeth am Iechyd Cymru hefyd yn un o'r carfannau sydd ar gael i ymchwilwyr dementia gael mynediad ati ar Borth Data DPUK. Mae'r Porth Data yn rhoi mynediad cyflym i ymchwilwyr at ddata'r garfan a fydd yn rhoi mewnwelediad newydd i ddementia. https://www.dementiasplatform.uk/our-impact/dpuk-cohorts/healthwise-wales

Beth mae ymchwilwyr yn ei ddweud am weithio gyda Doeth am Iechyd Cymru

Mae'r ymateb gan bobl yng Nghronfa Ddata Doeth am Iechyd Cymru wedi bod yn anhygoel

Yr Athro Marjorie Weiss, Ymarfer Fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae cyfraddau ymateb cyfranogwyr HWW yn wych! Mae hwn yn gyflawniad enfawr i'n tîm ac roeddwn eisiau diolch i bawb am gymryd rhan.

Dr Rhiannon Philips, Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Ni fyddai wedi bod yn bosibl cael cynifer o ymatebion a gafwyd hyd yma heb gefnogaeth y tîm (HWW). Rydym yn hynod ddiolchgar i'r holl gyfranogwyr am rannu eich safbwyntiau gonest ar farwolaeth a marw gyda ni.
Mae'n ysbrydoledig bod rhai cyfranogwyr wedi cysylltu yn uniongyrchol â ni. Nid yn unig y mae hyn wedi dangos parodrwydd i gymryd rhan a’u bod yn ei gymryd o ddifrif, mae hefyd wedi helpu i wella ansawdd ein gwaith yn y dyfodol.

Yr Athro Annmarie Nelson, Canolfan Ymchwil Gofal Lliniarol Marie Curie

Beth yw Doeth am Iechyd Cymru?

Mae Doeth am Iechyd Cymru yn gyfle unigryw i chi gael dylanwadu ar iechyd a lles cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru, ac i helpu'r GIG yng Nghymru i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Am fwy o wybodaeth, gwyliwch y ffilm fer hon neu darllenwch fan hyn.

Cofrestrwch nawr i ymuno

Gallwch chi helpu i siapio dyfodol iechyd Cymru?

Beth mae'n ei olygu?

  1. Cofrestrwch i ddweud eich bod yn fodlon cymryd rhan mewn ymchwil. Ni fydd hyn yn cymryd mwy na 10 munud.
  2. Llenwch holiaduron byr bob 6 mis er mwyn i ni gael darlun parhaus o'ch iechyd a'ch ffordd o fyw.
  3. Efallai y cewch eich gwahodd i ddarparu samplau biolegol i gysylltu â data'r holiadur ymchwil rydych wedi'i rannu.
  4. Cysylltwn â chi pan fydd astudiaethau newydd ar gael; eich dewis chi fydd ymuno neu beidio.

Mae gwaith ymchwil yn hanfodol er mwyn datblygu triniaethau gwell a rheoli afiechydon

  • Mae llawer o heriau ym maes gofal iechyd gan gynnwys diagnosio a chanfod clefydau'n gynnar, a helpu pobl i gadw'n iach am gyfnod hirach.
  • Mae pobl yn byw yn hirach, ond dywed un o bob tri oedolyn bod eu hiechyd yn effeithio ar eu bywydau, gydag un o bob dau person dros 65 oed yn derbyn triniaeth am ddau neu fwy o gyflyrau.
  • Mae astudiaethau'n cael eu cynnal i fynd i'r afael â'r materion hyn, ond mae ymchwilwyr yn cael trafferth recriwtio digon o bobl ar eu cyfer.

Helpwch i ledaenu'r gair

Helpwch ni trwy ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol a rhannwch gyda’ch ffrindiau neu anogwch nhw i ymuno hefyd!

Mae ein llinellau ffôn ar gau ar hyn o bryd oherwydd COVID-19. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ebostiwch healthwisewales@caerdydd.ac.uk

phone icon
mail icon