Skip to main content
Cofrestrwch nawr i ymuno

Gyda'n gilydd gallwn wella gofal iechyd yng Nghymru

Beth yw Doeth am Iechyd Cymru?

Mae Doeth am Iechyd Cymru yn gyfle unigryw i chi gael dylanwadu ar iechyd a lles cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru, ac i helpu'r GIG yng Nghymru i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Am fwy o wybodaeth, gwyliwch y ffilm fer hon neu darllenwch fan hyn.

Cofrestrwch nawr i ymuno

Gallwch chi helpu i siapio dyfodol iechyd Cymru?

Beth mae'n ei olygu?

  1. Cofrestrwch i ddweud eich bod yn fodlon cymryd rhan mewn ymchwil. Ni fydd hyn yn cymryd mwy na 10 munud.
  2. Llenwch holiaduron byr bob 6 mis er mwyn i ni gael darlun parhaus o'ch iechyd a'ch ffordd o fyw.
  3. Cysylltwn â chi pan fydd astudiaethau newydd ar gael; eich dewis chi fydd ymuno neu beidio.

Mae gwaith ymchwil yn hanfodol er mwyn datblygu triniaethau gwell a rheoli afiechydon

  • Mae Cymru yn wynebu llawer o heriau iechyd.
  • Mae pobl yn byw yn hirach, ond dywed un o bob tri oedolyn bod eu hiechyd yn effeithio ar eu bywydau, gydag un o bob dau person dros 65 oed yn derbyn triniaeth am ddau neu fwy o gyflyrau.
  • Mae astudiaethau'n cael eu cynnal i fynd i'r afael â'r materion hyn, ond mae ymchwilwyr yn cael trafferth recriwtio digon o bobl ar eu cyfer.

Helpwch i ledaenu'r gair

Helpwch ni trwy ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol a rhannwch gyda’ch ffrindiau neu anogwch nhw i ymuno hefyd!

Cyfleoedd Ymchwil Newydd

COVID-19 (Coronafeirws) a’i effeithiau ar iechyd meddwl a lles

Mae Doeth am Iechyd Cymru yn cefnogi astudiaeth newydd gan ymchwilwyr yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL) i effeithiau Covid-19 ar iechyd meddwl pobl. Bydd yr astudiaeth yn nodi sut mae’r newyddion am y coronafeirws yn effeithio ar bobl, a oes rhaid i bobl ynysu, a’u profiadau o wneud hynny.Mae Doeth am Iechyd Cymru yn cefnogi astudiaeth newydd gan ymchwilwyr yng Ngholeg Prifysgol Llundain (UCL) i effeithiau Covid-19 ar iechyd meddwl pobl. Bydd yr astudiaeth yn nodi sut mae’r newyddion am y coronafeirws yn effeithio ar bobl, a oes rhaid i bobl ynysu, a’u profiadau o wneud hynny.

Mae’r astudiaeth yn agored i bob oedolyn yn y DU ac mae’n golygu ateb arolwg ar-lein cychwynnol, chwarter awr o hyd, cyn ateb arolwg dilynol byrrach, 10 munud o hyd, unwaith yr wythnos nes bydd y camau ynysu cymdeithasol wedi dod i ben. Bydd gennych rwydd hynt i ddewis peidio â chymryd rhan yn yr arolygon dilynol hyn, os ydych yn dymuno.

Cliciwch yma i gymryd rhan yn yr ymchwil hanfodol hon. Noder mai astudiaeth allanol yw hon a’i fod ar gael yn Saesneg yn unig.

Ap Olrhain Symptomau COVID-19Ap Olrhain Symptomau COVID-19

Neilltuwch funud bob dydd a helpu i frwydro yn erbyn y feirws.

Mae ymchwilwyr o Goleg y Brenin, Llundain, wedi creu ap er mwyn galluogi pobl i roi gwybod am symptomau COVID-19 bob dydd. Defnyddir yr ap i astudio symptomau COVID-19 ac olrhain lledaeniad y feirws hwn drwy gydol y DU. Gallwch chi helpu trwy ddefnyddio’r ap i adrodd am eich iechyd pob dydd.

NODER: Nid yw’r ap yn cynnig cyngor clinigol, a dylech chi edrych ar wefan y GIG i gael yr holl gyngor ynghylch Coronafeirws.

Gallwch lawrlwytho’r ap drwy fynd i’r wefan un pwrpas yma, lle byddwch yn gweld mwy o wybodaeth, neu’n uniongyrchol gan Apple Store neu Google Play, gan ddibynnu ar eich dyfais.

Adborth gan YmchwilwyrAdborth gan Ymchwilwyr

Yn ddiweddar, mae ymchwilwyr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd wedi lansio arolwg i ddysgu am brofiadau pobl sy’n byw yn y DU yn ystod pandemig Coronafeirws COVID-19. Dr Rhiannon Phillips, seicolegydd iechyd ac ymchwilydd gwasanaethau iechyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, sy’n arwain yr astudiaeth. Dyma beth ddywedodd hi am yr ymateb gan gyfranogwyr Doeth am Iechyd Cymru.

“Mae’r arolwg gwaelodlin bellach ar gau, a chafwyd ymatebion cyflawn gan 8,986 o gyfranogwyr Doeth am Iechyd Cymru, sy’n anhygoel.

Hoffai ein tîm ddiolch i bawb a gymerodd ran yn yr astudiaeth. Bydd y data’n ddefnyddiol dros ben er mwyn deall sut mae’r pandemig yn effeithio ar wahanol bobl, sut mae pobl yn teimlo am ymateb y llywodraeth a’r gwasanaethau iechyd i’r pandemig, a pha fath o wybodaeth a chefnogaeth bellach sydd eu hangen ar bobl. Byddwn yn dadansoddi’r data ac yn rhannu ein canfyddiadau â chi cyn gynted â phosibl. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gan lawer ohonoch dros y flwyddyn sy’n dod, i ddysgu mwy am eich profiadau.”

Bwriad yr ymchwilwyr yw cynnal yr arolwg hwn eto ar ôl tri mis ac wedyn blwyddyn o nawr, i weld sut bydd pethau’n datblygu dros amser.


phone icon
mail icon